Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Tầm quan trọng của bảng mạch in
Apr 12, 2016

Nó quan trọng là các thành phần điện tử hỗ trợ linh kiện điện tử.

Bo mạch in không kết thúc sản phẩm nói chung, trong tên của các định nghĩa một chút hỗn loạn, chẳng hạn như máy tính Bo mạch chủ, Bo mạch chủ, và không thể gọi là một bảng mạch, board mạch chính ban trong, nhưng nó không phải là như nhau, do đó, việc đánh giá các ngành công nghiệp đều liên quan đến tôi không thể nói như vậy. Ví dụ: vì bộ phận của mạch tích hợp gắn trên một bảng mạch, do đó các phương tiện thông tin gọi ông là IC Hội đồng quản trị, nhưng ông không phải là tương đương với một bảng mạch in. Chúng tôi thường nói rằng bảng mạch in trống đồng-mà không có thành phần không có trên bảng mạch.